Η ΜΑΧΗ του «ΟΧΙ» και ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ

Αναδημοσίευση  απο :»PROJECT»

Επειδή, θεωρώ ότι αφενός έχουμε χρεοκοπία του παλιού πολιτικού συστήματος, αφετέρου η κοινωνία καταλαβαίνει ότι παρά τον συμβιβασμό που πρότεινε η κυβέρνηση στα ανακτοβούλια της Ευρώπης εκείνα αρνήθηκαν να τον δεχτούν, υπάρχει πλέον όλη η ηθική υπεροχή, λόγω του ότι ο λαός έχει φτάσει σε απόγνωση, η ψήφος στο ΟΧΙ, να είναι τελικά η μόνη διέξοδος.

Σε κεί­με­νό μου, το οποίο είχα δη­μο­σιεύ­σει στο fb, στις 24-6-2015, είχα πει ότι η διεύ­θυν­ση μιας μάχης, είναι μια ολό­κλη­ρη τέχνη. Θα πρό­σθε­τα ότι, εκτός από τον πό­λε­μο ως τέχνη, και η ίδια η εξέ­γερ­ση είναι τέχνη, όπως τα άλλα είδη τέ­χνης.

Ο Λένιν, πα­ρα­θέ­το­ντας τα συ­μπε­ρά­σμα­τα του Μαρξ, σχε­τι­κά με την επα­νά­στα­ση και αντε­πα­νά­στα­ση στη Γερ­μα­νία, έλεγε ότι σε ένα πό­λε­μο υπάρ­χουν κά­ποιοι κα­νό­νες, των οποί­ων η πα­ρα­βί­α­ση οδη­γεί στην κα­τα­στρο­φή τόσο του κι­νή­μα­τος όσο και του κόμ­μα­τος.

Οι κα­νό­νες αυτοί είναι οι εξής: 1) Δεν παί­ζεις ποτέ όταν ξε­κι­νάς ένα πό­λε­μο (ή μια μάχη ή μια εξέ­γερ­ση), εάν δεν είσαι απο­φα­σι­σμέ­νος να πας ως το τέλος,

2) Ο πό­λε­μος (ή η εξέ­γερ­ση) είναι μια εξί­σω­ση με εξαι­ρε­τι­κά ακα­θό­ρι­στα με­γέ­θη, τα οποία μπο­ρεί να αλ­λά­ζουν μέρα με τη μέρα,

3) Θα πρέ­πει να ξέ­ρεις ότι οι αντί­πα­λες δυ­νά­μεις έχουν το πλε­ο­νέ­κτη­μα της κα­λύ­τε­ρης ορ­γά­νω­σης, της κα­λύ­τε­ρης προ­ε­τοι­μα­σί­ας, της πει­θαρ­χί­ας, της εμπει­ρί­ας, των μέσων και του κύ­ρους της πα­λιάς εξου­σί­ας,

4) Είναι ανα­γκαίο να συ­γκε­ντρώ­σεις με­γά­λες δυ­νά­μεις ενά­ντια στον αντί­πα­λο και να δεί­ξεις υπε­ρο­χή δυ­νά­με­ων στο απο­φα­σι­στι­κό ση­μείο της μάχης, γιατί αλ­λιώς ο αντί­πα­λος θα σε τσα­κί­σει,

5) Από την στιγ­μή που θα ξε­κι­νή­σεις τον πό­λε­μο (ή τη μάχη ή την εξέ­γερ­ση) θα πρέ­πει να δρά­σεις με με­γά­λη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, περ­νώ­ντας στην επί­θε­ση. Η άμυνα, σε αυτή την πε­ρί­πτω­ση, ισο­δυ­να­μεί με Θά­να­το,

6) Πρέ­πει να αιφ­νι­διά­σεις τον αντί­πα­λο όσο ακόμη τα στρα­τεύ­μα­τα του είναι σκόρ­πια ή σε αδυ­να­μία,

7) Πρέ­πει να έχεις κάθε μέρα, έστω και μι­κρές επι­τυ­χί­ες,

8) Πρέ­πει να δια­τη­ρείς την ηθική υπε­ρο­χή που σου έδωσε η πρώτη πε­τυ­χη­μέ­νη επι­θε­τι­κή κί­νη­ση που έκα­νες,

9) Να προ­σελ­κύ­εις με το μέρος σου όλα τα τα­λα­ντευό­με­να στοι­χεία, τα οποία εί­θι­σται να ακο­λου­θούν πάντα τους πιο δυ­να­τούς,

10) Να εξα­να­γκά­σεις τον εχθρό σε υπο­χώ­ρη­ση πριν προ­λά­βει να συ­γκε­ντρώ­σει τις δυ­νά­μεις του ενα­ντί­ον σου.

Με λίγα λόγια να δρας, όπως έλεγε ο Δα­ντόν, με «τόλμη, τόλμη και πάλι τόλμη».

Επει­δή, θεωρώ ότι αφε­νός έχου­με χρε­ο­κο­πία του πα­λιού πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος, αφε­τέ­ρου η κοι­νω­νία κα­τα­λα­βαί­νει ότι παρά τον συμ­βι­βα­σμό που πρό­τει­νε η κυ­βέρ­νη­ση στα ανα­κτο­βού­λια της Ευ­ρώ­πης εκεί­να αρ­νή­θη­καν να τον δε­χτούν, υπάρ­χει πλέον όλη η ηθική υπε­ρο­χή, λόγω του ότι ο λαός έχει φτά­σει σε από­γνω­ση, η ψήφος στο ΟΧΙ, να είναι τε­λι­κά η μόνη διέ­ξο­δος.

Μιας και ξε­κί­νη­σε η μάχη με το Μαύρο Μέ­τω­πο, αυτή πρέ­πει να πάει ως το τέλος. Παρά το γε­γο­νός ότι ο αντί­πα­λος είναι σε άμυνα, ει­δι­κά μέσα στη χώρα, αυτή η εβδο­μά­δα θα είναι πο­λε­μι­κή.

Η λύση βρί­σκε­ται στις γει­το­νιές, σε κάθε Δήμο, στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, στα συν­δι­κά­τα και στους χώ­ρους της νε­ο­λαί­ας, με τη δη­μιουρ­γία πλα­τιών Επι­τρο­πών υπέρ του ΟΧΙ.

Η κυ­βέρ­νη­ση να προ­χω­ρή­σει, αυτή την εβδο­μά­δα, σε μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες, ψη­φί­ζο­ντας κα­ταρ­χήν δύο νο­μο­σχέ­δια που αφο­ρούν:

1) Την επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας, του ΟΜΕΔ και του κα­τώ­τα­του μι­σθού, και

2) Το χτύ­πη­μα της δια­πλο­κής των μέσων μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης.

Επί­σης, να προ­χω­ρή­σει, άμεσα, η κυ­βέρ­νη­ση στον έλεγ­χο όλων των τρα­πε­ζών, ώστε να μπο­ρέ­σει να δια­χει­ρι­στεί οι­κο­νο­μι­κά την κα­τά­στα­ση και να ανα­κοι­νώ­σει στα ανα­κτο­βού­λια της Ευ­ρώ­πης ότι όλα τα θέ­μα­τα τί­θε­νται, πλέον, από μη­δε­νι­κής βάσης.

Δημήτρης Κατσορίδας | 29.06.2015οχι τοιχος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Στέλιος Ελληνιάδης

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

του Βένιου τα καμώματα

Καιρός ήταν να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Μιας που έτσι κι αλλιώς γράφω, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν εδώ είτε δικά μου κείμενα είτε κείμενα που τράβηξαν την προσοχή μου. Καλως ήρθατε!

ΣΥΡΙΖΑ/EKM Χολαργού - Παπάγου

Μονόδρομοι υπάρχουν μόνο όταν ο καθένας πορεύεται μόνος του

AΡΧΕΙΟ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 2010- 8.5.2016

Επιμέλεια: Στρατής Μπουρνάζος - Συντακτική ομάδα: Μάνος Αυγερίδης, Μαρία Καλαντζοπούλου, Ιωάννα Μεϊτάνη, Στρατής Μπουρνάζος

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Αρέσει σε %d bloggers: