ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ;

Αναδημοσίευση από την ΕΠΟΧΗ άρθρου του Ανδρέα Ξανθού*

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ποιο εί­ναι το κρί­σι­μο ζή­τη­μα σή­με­ρα για τη δη­μό­σια πε­ρί­θαλ­ψη; Ο ε­ξορ­θο­λο­γι­σμός των δο­μών και η πά­τα­ξη της δια­φθο­ράς και της σπα­τά­λης, ό­πως λέει ο υ­πουρ­γός Υγείας ή η ε­πι­βίω­ση του Ε­ΣΥ και της ΠΦΥ, που κα­ταρ­ρέ­ουν χω­ρίς χρη­μα­το­δό­τη­ση και προ­σω­πι­κό και, κυ­ρίως, η α­ντι­με­τώ­πι­ση της «υ­γειο­νο­μι­κής φτώ­χειας» που διευ­ρύ­νε­ται στη χώ­ρα; Προ­φα­νώς το δεύ­τε­ρο, χω­ρίς αυ­τό να ση­μαί­νει ό­τι δεν υ­πάρ­χει πρό­βλη­μα με το πρώ­το.

Ανθυ­γιει­νή κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή

Συ­ναλ­λα­γή με ε­ται­ρείες, δια­πλο­κή στο χώ­ρο του φαρ­μά­κου και των προ­μη­θειών και εκ­με­τάλ­λευ­ση του αρ­ρώ­στου α­πο­τε­λού­σαν και α­πο­τε­λούν δο­μι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του Συ­στή­μα­τος Υγείας. Μό­νο που στο δια­χρο­νι­κό «πάρ­τι» στην Υγεία κά­ποιοι ή­ταν α­πέ­να­ντι –η συν­δι­κα­λι­στι­κή και πο­λι­τι­κή Αρι­στε­ρά- και κά­ποιοι άλ­λοι, δη­λα­δή το διε­φθαρ­μέ­νο και πε­λα­τεια­κό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα αλ­λά και μια μη ευ­κα­τα­φρό­νη­τη με­ρί­δα για­τρώ­ν-υ­γειο­νο­μι­κών εί­τε συμ­με­τεί­χαν ε­νερ­γά εί­τε ε­ξα­σφά­λι­ζαν συ­γκά­λυ­ψη, α­συ­λία και α­τι­μω­ρη­σία. Την ί­δια ώ­ρα, βέ­βαια, αυ­τό το φαύ­λο κα­θε­στώς χρη­σι­μο­ποιού­ταν ως πρό­σχη­μα α­πό τους «εκ­συγ­χρο­νι­στές» για να κα­τε­δα­φί­ζε­ται το Ε­ΣΥ και να ι­διω­τι­κο­ποιού­νται α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο οι δη­μό­σιες υ­πη­ρε­σίες υ­γείας. Γι’ αυ­τό και δεν έ­χουν κα­μιά α­ξιο­πι­στία οι «λε­ο­ντα­ρι­σμοί» του ση­με­ρι­νού υ­πουρ­γού Υγείας κ. Γεωρ­γιά­δη, που εί­ναι τρα­γι­κά πα­νο­μοιό­τυ­ποι με ό­λων των προ­κα­τό­χων του. Η πο­λι­τι­κή της συ­γκυ­βέρ­νη­σης εί­ναι α­πο­λύ­τως «αν­θυ­γιει­νή» και κα­θο­ρί­ζε­ται α­πό τρεις πα­ρά­γο­ντες:

1. Τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις για δρα­στι­κή πε­ρι­στο­λή των δη­μό­σιων δα­πα­νών υ­γείας, των δο­μών του Ε­ΣΥ και του κοι­νω­νι­κού κρά­τους, που α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται ως «δη­μο­σιο­νο­μι­κό βα­ρί­δι.

2. Τις α­κραίες νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες εμ­μο­νές κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών ό­πως του κ. Α. Γεωρ­γιά­δη, που δη­λώ­νει α­νε­ρυ­θρία­στα ό­τι «εκ­προ­σω­πεί τον ι­διω­τι­κό το­μέ­α», εκ­φρά­ζο­ντας με τον πιο ω­μό τρό­πο την α­πέ­χθεια του σε κά­θε τι Δη­μό­σιο και τη λα­τρεία του α­πέ­να­ντι στην α­γο­ρά.

3. Την ε­πιρ­ροή με­γά­λων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων που δια­πλέ­κο­νται με το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα. Αυ­τό ί­σως να μην μπο­ρεί να α­πο­δει­χθεί ε­πί­ση­μα, συ­νά­γε­ται ό­μως με σα­φή­νεια εκ του α­πο­τε­λέ­σμα­τος: ας σκε­φτού­με ποιοι ό­μι­λοι δια­γνω­στι­κών κέ­ντρω­ν-θε­ρα­πευ­τη­ρίω­ν- μο­νά­δων α­πο­κα­τά­στα­σης α­πο­μυ­ζούν δη­μό­σιους πό­ρους α­νε­ξέ­λε­γκτα ε­κτι­νάσ­σο­ντας τις δια­γνω­στι­κή και νο­ση­λευ­τι­κή δα­πά­νη του Ε­Ο­ΠΥΥ, ποιες πο­λυε­θνι­κές γε­νο­σή­μων α­ξιο­ποιούν την πο­λι­τι­κή της «δρα­στι­κής ου­σίας» για να α­λώ­σουν την ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά, ποια ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά κε­φά­λαια ευ­νο­εί η «α­πε­λευ­θέ­ρω­ση» του ια­τρι­κού ε­παγ­γέλ­μα­τος και η ε­ξό­ντω­ση του αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νου για­τρού ή του μι­κρού ι­διω­τι­κού ερ­γα­στη­ρίου, ποιοι ό­μι­λοι α­σφα­λι­στι­κών ε­ται­ρειών αυ­ξά­νουν τα κέρ­δη τους α­πό τη χρεω­κο­πία του α­σφα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος και την α­νε­παρ­κέ­στα­τη κά­λυ­ψη των α­να­γκών των α­σφα­λι­σμέ­νων, ποιοι ε­πεν­δυ­τές real estate και ποιες κα­τα­σκευα­στι­κές ε­ται­ρείες ή τρά­πε­ζες «κα­ρα­δο­κούν» για να κερ­δο­σκο­πή­σουν με τα οι­κό­πε­δα-φι­λέ­τα των νο­σο­κο­μείων που κλεί­νουν.

Η Υγεία ως α­λυ­σί­δα σού­περ μάρ­κε­τ

Ας τε­λειώ­νου­με λοι­πόν με την κο­ροϊδία. Ού­τε «νοι­κο­κύ­ρε­μα», ού­τε «νυ­στέ­ρι στο α­πό­στη­μα», ού­τε εν­δια­φέ­ρον για τον άρ­ρω­στο. Μνη­μό­νιο, νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός και ι­διω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα εί­ναι η «πυ­ξί­δα» της κυ­βέρ­νη­σης. Και πριν και τώ­ρα, «δια χει­ρός Άδω­νι».

Ει­δι­κά ο εν λό­γω υ­πουρ­γός, μο­να­δι­κό του μέ­λη­μα εί­ναι να κα­το­χυ­ρώ­σει τον τίτ­λο «ο σκλη­ρός του μνη­μο­νίου» και μο­να­δι­κό του προ­σόν η θρα­σύ­τη­τα, ο κυ­νι­σμός και ο τη­λε­ο­πτι­κός «τσα­μπου­κάς». Αντι­με­τω­πί­ζει τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία ως α­λυ­σί­δα σού­περ μάρ­κετ ή ε­μπο­ρι­κών ε­πι­χει­ρή­σεων που κά­νει α­να­διαρ­θρώ­σεις, κλεί­νει υ­πο­κα­τα­στή­μα­τα, αλ­λά­ζει βι­τρί­να στα μα­γα­ζιά και στοκ στα ρά­φια, α­νά­λο­γα με τις α­νά­γκες της α­γο­ράς. Θεω­ρεί ό­τι μπο­ρεί να παί­ζει με το «χα­ρα­κτή­ρα» των νο­σο­κο­μείων, να εκ­κε­νώ­νει κλι­νι­κές, να με­τα­κι­νεί αρ­ρώ­στους, να σπέρ­νει φό­βο και α­να­σφά­λεια στο προ­σω­πι­κό που μο­χθεί για να κρα­τή­σει όρ­θιο το Σύ­στη­μα Υγείας, να με­τα­χει­ρί­ζε­ται με προ­σβλη­τι­κό τρό­πο τους ερ­γα­ζό­με­νους ως «νο­μα­δι­κό πλη­θυ­σμό» και «δε­ξα­με­νή δια­θε­σι­μό­τη­τας», να κα­ταρ­γεί 600 νο­ση­λευ­τι­κές κλί­νες και δο­μές πε­ρί­θαλ­ψης με α­να­γνω­ρι­σμέ­νη προ­σφο­ρά δε­κα­ε­τιών που ε­ξα­σφά­λι­ζαν εύ­κο­λη πρό­σβα­ση σε φτω­χό και λαϊκό κό­σμο.

Πρό­κει­ται για «ε­μπό­λε­μη» κα­τά­στα­ση στο χώ­ρο της Υγείας. Για τον «ε­ξευ­με­νι­σμό» της τρόι­κας θυ­σιά­ζο­νται νο­σο­κο­μεία, προ­σω­πι­κό, α­ξιο­πρέ­πεια ερ­γα­ζο­μέ­νων και α­σθε­νών. Η μό­νη α­πά­ντη­ση εί­ναι η πο­λι­τι­κή α­διαλ­λα­ξία στα κυ­βερ­νη­τι­κά σχέ­δια, ο α­νέν­δο­τος α­γώ­νας για την υ­πε­ρά­σπι­ση της υ­γείας ως κα­θο­λι­κού κοι­νω­νι­κού δι­καιώ­μα­τος και το κοι­νό μέ­τω­πο για την α­να­τρο­πή της μνη­μο­νια­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας.

Προ­τε­ραιό­τη­τες μιας κυ­βέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς

Για να έ­χουν, ό­μως, προο­πτι­κή οι συλ­λο­γι­κές α­ντι­στά­σεις που α­να­πτύσ­σο­νται αυ­τή την πε­ρίο­δο στα νο­σο­κο­μεία, με τη στή­ρι­ξη των το­πι­κών κοι­νω­νιών που ο­φεί­λουν να τα «υιο­θε­τή­σουν», για να α­πο­κτή­σουν ου­σια­στι­κό­τε­ρο πε­ριε­χό­με­νο οι πρω­το­βου­λίες κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύης που ε­κτός α­πό υ­γειο­νο­μι­κή φρο­ντί­δα σε α­να­σφά­λι­στους και α­πο­κλει­σμέ­νους αν­θρώ­πους προ­σφέ­ρουν έ­να ε­ξαι­ρε­τι­κό α­ντι-πα­ρά­δειγ­μα για έ­να δια­φο­ρε­τι­κό Σύ­στη­μα Υγείας στη­ριγ­μέ­νο στην κα­θο­λι­κό­τη­τα, την ι­σο­τι­μία, τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα και την α­νι­διο­τέ­λεια, χρειά­ζε­ται και ε­ναλ­λα­κτι­κό πο­λι­τι­κό σχέ­διο. Σχέ­διο για την ε­πι­βίω­ση κα­τ’ αρ­χήν των δη­μό­σιων δο­μών και για την α­να­συ­γκρό­τη­ση, στη συ­νέ­χεια, του «σε­λη­νια­κού το­πίου» που δη­μιουρ­γεί­ται κα­θη­με­ρι­νά στο χώ­ρο της Υγείας. Προ­τε­ραιό­τη­τες του προ­γράμ­μα­τος υ­γείας μιας κυ­βέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς πρέ­πει να εί­ναι:

1. η χρη­μα­το­δο­τι­κή και λει­τουρ­γι­κή στή­ρι­ξη ό­λων των δο­μών του Ε­ΣΥ- Ε­Ο­ΠΥΥ- ΠΦΥ- Ψυ­χι­κής Υγείας-Αντι­με­τώ­πι­σης ε­ξαρ­τή­σεω­ν, με εγ­γυη­μέ­νους πό­ρους α­πό τη γε­νι­κή φο­ρο­λο­γία, με ε­πέν­δυ­ση στο αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, με α­ξιό­πι­στους μη­χα­νι­σμούς ε­λέγ­χου και α­ξιο­λό­γη­σης της κοι­νω­νι­κής α­ντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας και, κυ­ρίως, με δρα­στι­κό πε­ριο­ρι­σμό της ροής δη­μό­σιων πό­ρων στο με­γά­λο ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό το­μέα Υγείας.

2. η χω­ρίς ε­ξαι­ρέ­σεις πρό­σβα­ση σε δη­μό­σια και δω­ρεάν ια­τρι­κή φρο­ντί­δα-δια­γνω­στι­κές ε­ξε­τά­σεις-φαρ­μα­κευ­τι­κή α­γω­γή και νο­ση­λεία ό­λων των αν­θρώ­πων, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την ερ­γα­σια­κή ή α­σφα­λι­στι­κή τους κα­τά­στα­ση και τη νο­μι­μό­τη­τα ή ό­χι της πα­ρα­μο­νής τους στη χώ­ρα.

3. η α­να­διορ­γά­νω­ση σε νέες βά­σεις του Δη­μό­σιου Συ­στή­μα­τος Υγείας, στο πλαί­σιο ε­νός Χάρ­τη πραγ­μα­τι­κών υ­γειο­νο­μι­κών α­να­γκών του πλη­θυ­σμού, με στρο­φή στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγείας, στην ο­λι­στι­κή προ­σέγ­γι­ση και την πρό­λη­ψη της αρ­ρώ­στειας, με έμ­φα­ση στη Δη­μό­σια Υγεία, με ε­νί­σχυ­ση της ε­πεί­γου­σας προ­νο­σο­κο­μεια­κής φρο­ντί­δας (Ε­ΚΑΒ), των ΤΕ­Π, των ΜΕΘ και των ει­δι­κών Τμη­μά­των.

 4. η δρα­στι­κή αλ­λα­γή φαρ­μα­κευ­τι­κής πο­λι­τι­κής με α­να­βάθ­μι­ση της δη­μό­σιας πα­ρέμ­βα­σης μέ­σω ε­νός α­να­διορ­γα­νω­μέ­νου Ε­Ο­Φ-Ι­ΦΕ­Τ, η στή­ρι­ξη με αυ­στη­ρούς ό­ρους της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής φαρ­μά­κου αλ­λά και της στρα­τη­γι­κής για ε­θνι­κή φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία και ό­χι η λε­η­λα­σία της φαρ­μα­κευ­τι­κής α­γο­ράς και ο συ­ντε­χνια­κός εμ­φύ­λιος για­τρώ­ν-φαρ­μα­κο­ποιών στο ό­νο­μα της «δρα­στι­κής ου­σίας».

* Ο Ανδρέ­ας Ξαν­θός εί­ναι βου­λευ­τής Ρε­θύ­μνου και συ­ντο­νι­στής του το­μέα Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Στέλιος Ελληνιάδης

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

του Βένιου τα καμώματα

Καιρός ήταν να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Μιας που έτσι κι αλλιώς γράφω, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν εδώ είτε δικά μου κείμενα είτε κείμενα που τράβηξαν την προσοχή μου. Καλως ήρθατε!

ΣΥΡΙΖΑ/EKM Χολαργού - Παπάγου

Μονόδρομοι υπάρχουν μόνο όταν ο καθένας πορεύεται μόνος του

AΡΧΕΙΟ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 2010- 8.5.2016

Επιμέλεια: Στρατής Μπουρνάζος - Συντακτική ομάδα: Μάνος Αυγερίδης, Μαρία Καλαντζοπούλου, Ιωάννα Μεϊτάνη, Στρατής Μπουρνάζος

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Αρέσει σε %d bloggers: