ΠΟ­ΛΕ­ΜΙ­ΚΑ ΜΕ­ΤΩ­ΠΑ ΤΩ­Ν Η­ΠΑ Α­ΝΑ ΤΟ­Ν ΚΟ­ΣΜΟ

Αναδημοσίευση από την ΕΠΟΧΗ άρθρου της Ελι­σά­βετ Πε­τρί­δου.

Ο υ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κώ­ν τω­ν Η­ΠΑ, Τζο­ν Κέρ­ρυ το 1971, κα­ταγ­γέλ­λει το­ν πό­λε­μο στο Βιετ­νά­μ, ε­νώ σή­με­ρα ζη­τά πό­λε­μο στη­ν Συ­ρία…

Διαρ­κείς πό­λε­μοι για… «Διαρ­κή Ελευ­θε­ρία»

Οι Η­ΠΑ δια­τη­ρούν α­νοι­κτά μέ­τω­πα πα­γκο­σμίως, κυ­ρίως ε­ξαι­τίας του πο­λέ­μου ε­να­ντίον της τρο­μο­κρα­τίας, δη­λα­δή της πε­ρί­φη­μης ε­πι­χεί­ρη­σης με το κω­δι­κό ό­νο­μα «Διαρ­κής Ελευ­θε­ρία». Εκτός α­πό τον ε­γκε­κρι­μέ­νο α­πό το Κο­γκρέ­σο και πνευ­μα­τι­κό τέ­κνο του Τζόρτζ Μπους του νεώ­τε­ρου, πό­λε­μο στο Αφγα­νι­στάν α­πό το 2001 και τον πό­λε­μο στο Ιράκ ο ο­ποίος -ε­πι­σή­μως- έ­λη­ξε το 2011, συ­νε­χί­ζο­νται συ­γκρού­σεις σε:

Φι­λιπ­πί­νες (α­πό το 2002): Δύ­να­μη 600 στρα­τιω­τών και ε­πί­λε­κτο πα­ρα­στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό ει­δι­κών δρα­στη­ριο­τή­των της CIA, που «υ­πο­στη­ρί­ζουν και συμ­βου­λεύουν» τις το­πι­κές έ­νο­πλες δυ­νά­μεις. Θεω­ρεί­ται ι­διαί­τε­ρα ε­πι­τυ­χη­μέ­νη ε­πι­χεί­ρη­ση α­ντι­με­τώ­πι­σης και σύλ­λη­ψης ισ­λα­μι­στών τρο­μο­κρα­τών και στε­λε­χών της Αλ Κάι­ντα.

Κέ­ρας της Αφρι­κής (2002): Η στρα­τιω­τι­κή δύ­να­μη πε­ρί­που 2.000 α­με­ρι­κα­νών και συμ­μά­χων έ­χει αρ­μο­διό­τη­τα σε ο­κτώ κρά­τη ε­να­ντίον ισ­λα­μι­στών, σο­μα­λών α­νταρ­τών και πει­ρα­τών και -βε­βαίως- της Αλ Κάι­ντα. Η Αφρι­κα­νι­κή Διοί­κη­ση των Η­ΠΑ, που δη­μιούρ­γη­σε ο Μπους το 2007, ε­λέγ­χει τις ε­πι­χει­ρή­σεις σε Σου­δάν, Σο­μα­λία, Τζι­μπου­τί, Αι­θιο­πία, Ερυ­θραία, Σεϊχέ­λες και Κέ­νυα α­να­το­λι­κά και μέ­χρι τον πλού­σιο σε πε­τρέ­λαιο Κόλ­πο της Γουϊνέ­ας δυ­τι­κά.

Σύμ­φω­να με τα WikiLeaks, α­πο­τέ­λε­σμα των με­θο­δεύ­σεων του Μπους υ­πήρ­ξε η ει­σβο­λή της Αι­θιο­πίας στη Σο­μα­λία το 2006, με α­πο­τέ­λε­σμα 20.000 νε­κρούς και σχε­δόν δύο ε­κα­τομ­μύ­ρια ά­στε­γους. Ως συ­νέ­πεια, εν­δυ­να­μώ­θη­καν οι ισ­λα­μι­κές ο­μά­δες, ε­νώ οι βομ­βαρ­δι­σμοί α­πό μη ε­παν­δρω­μέ­να α­ε­ρο­σκά­φη της CIA (drones), έ­στρε­ψαν στρα­τεύ­μα­τα και κοι­νή γνώ­μη ε­να­ντίον των Η­ΠΑ.

Υπερ­σα­χά­ρια Αφρι­κή (2007): Επι­χεί­ρη­ση με α­ντι­τρο­μο­κρα­τι­κή δρά­ση και προ­σπά­θεια πε­ριο­ρι­σμού της δια­κί­νη­σης ό­πλων και ναρ­κω­τι­κών, για την ο­ποία το Κο­γκρέ­σο ε­νέ­κρι­νε 500 ε­κατ. δο­λά­ρια. Έχει σκο­πό την εκ­παί­δευ­ση στρα­τιω­τι­κών και πο­λι­τι­κών δυ­νά­μεων για την α­ντι­με­τώ­πι­ση α­νταρ­τών, κυ­ρίως της Αλ Κάι­ντα, σε Αλγε­ρία, Τσα­ντ, Μά­λι, Μαυ­ρι­τα­νία, Νί­γη­ρα, Σε­νε­γά­λη, Νι­γη­ρία και Μα­ρό­κο.

Βο­ρειο­δυ­τι­κό Πα­κι­στά­ν (2004): Ένο­πλες συ­γκρού­σεις με­τα­ξύ στρα­τιω­τι­κών δυ­νά­μεων των Η­ΠΑ (με ε­μπλο­κή πρα­κτό­ρων της CIA) και του Πα­κι­στάν, με ο­μά­δες Τα­λι­μπάν (TTP), ισ­λα­μι­στών φυ­λάρ­χων (Lel, TNSM) και της Αλ Κάι­ντα. Αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα ε­πε­νέ­βη­σαν με­τά τις α­πο­τυ­χη­μέ­νες ό­σο και αμ­φι­λε­γό­με­νες ως προς τις προ­θέ­σεις τους, ε­πι­θέ­σεις του πα­κι­στα­νι­κού στρα­τού ε­να­ντίον δυ­νά­μεων και η­γε­τών της Αλ Κάι­ντα στο Γουα­ζι­ρι­στάν, στα σύ­νο­ρα με το Αφγα­νι­στάν. Ο τό­τε πρό­ε­δρος, στρα­τη­γός Περ­βέζ Μου­σα­ρά­φ, σύμ­μα­χος τον ο­ποίο οι Η­ΠΑ χρη­μα­το­δο­τού­σαν α­δρά, ε­πι­κρί­θη­κε ό­τι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα φι­λο­ξε­νού­σε τους Τα­λι­μπάν.

Η χώ­ρα έ­χει υ­πο­στεί α­πώ­λειες σε αν­θρώ­πι­νες ζωές χι­λιά­δων στρα­τιω­τών και δε­κά­δων χι­λιά­δων α­μά­χων, ε­κτο­πι­σμό 3,5 ε­κατ. κα­τοί­κων και κό­στος δε­κά­δων δισ. δο­λα­ρίων. Οι ε­πι­θέ­σεις drones, που συ­νε­χί­ζο­νται πα­ρά τις κυ­βερ­νη­τι­κές και διε­θνείς δια­μαρ­τυ­ρίες, σύμ­φω­να με το Bureau of Investigative Journalism, υ­πο­λο­γί­ζε­ται ό­τι έ­χουν σκο­τώ­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 1.500 ά­το­μα, με­τα­ξύ των ο­ποίων 176 παι­διά α­πό το 2004.
Η το­πι­κή κοι­νή γνώ­μη θεω­ρεί ό­τι οι Η­ΠΑ α­πο­στα­θε­ρο­ποίη­σαν τη χώ­ρα, υ­πο­νό­μευ­σαν τη δη­μο­κρα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση και α­πο­τε­λούν «α­να­ξιό­πι­στο σύμ­μα­χο».

Υε­μέ­νη (2010): Η δια­κυ­βέρ­νη­ση Μπους και η CIA, πα­ρεί­χαν υ­πο­στή­ρι­ξη προς την κυ­βέρ­νη­ση τού ε­πί 30 χρό­νια (και μέ­χρι το 2011) προέ­δρου Αλί Αμπντου­λάχ Σα­λέχ με­τά την 11/9. Το 2010 η Υε­μέ­νη κή­ρυ­ξε πό­λε­μο ε­να­ντίον της Αλ Κάι­ντα στον ο­ποίο οι Η­ΠΑ ε­νε­πλά­κη­σαν με βομ­βαρ­δι­σμούς α­πό μη ε­παν­δρω­μέ­να α­ε­ρο­σκά­φη με «δο­κι­μα­σμέ­νη» συ­νέ­πεια τον θά­να­το χι­λιά­δων α­μά­χων. Η βοή­θεια προς τον Σα­λέ­χ, ε­να­ντίον του ο­ποίου αυ­ξα­νό­ταν η δυ­σα­ρέ­σκεια, οι βομ­βαρ­δι­σμοί και τα πλήγ­μα­τα στην κτη­νο­τρο­φία, έ­στρε­ψαν πολ­λές φυ­λε­τι­κές ο­μά­δες αλ­λά και την διε­θνή κοι­νή γνώ­μη ε­να­ντίον των πο­λε­μι­κών με­θό­δων.

Μέ­τω­πο πο­λέ­μου α­πο­τε­λεί και το Σου­δά­ν (2011), ε­να­ντίον του Αντι­στα­σια­κού Στρα­τού του Κυ­ρίου (LRA), μιας ο­μά­δας α­νταρ­τών που ι­δρύ­θη­κε το 1988 α­πό τον Γιό­ζεφ Κό­νι ο ο­ποίος έ­χει κα­τη­γο­ρη­θεί α­πό το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δι­κα­στή­ριο το 2005 για ε­γκλή­μα­τα πο­λέ­μου και ε­γκλή­μα­τα κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας. Οι κα­τη­γο­ρίες δεν εκ­δι­κά­ζο­νται ε­νό­σω βρί­σκε­ται (α­πό το 2006) σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την κυ­βέρ­νη­ση της Ου­γκά­ντα, την ο­ποία σκό­πευε να α­να­τρέ­ψει για να ε­γκα­θι­δρύ­σει θε­ο­κρα­τι­κό κα­θε­στώς. Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε πε­ριο­χές του νό­τιου Σου­δάν, στο Κον­γκό και στην Κε­ντρι­κή Αφρι­κή. Το 2010, οι Η­ΠΑ ε­νέ­κρι­ναν τη χρη­μα­το­δό­τη­ση για τον α­φο­πλι­σμό της ορ­γά­νω­σης, ε­νώ με α­πό­φα­ση του Μπα­ράκ Ομπά­μα, 100 σύμ­βου­λοι με ο­πλι­σμό μά­χης α­να­πτύχ­θη­καν τον Οκτώ­βριο 2011 στην Ου­γκά­ντα για να υ­πο­στη­ρί­ξουν την α­ντι­με­τώ­πι­ση του LRA.

Η «πε­ριο­ρι­σμέ­νη» και «α­να­λο­γι­κή» ε­πί­θε­ση στη Συ­ρία και το στρα­τιω­τι­κό σχέ­διο που, σύμ­φω­να με τον Μπα­ράκ Ομπά­μα, προ­βλέ­πει να μην «πα­τή­σει πό­δι στο έ­δα­φος», δεν θα με­τα­βά­λει πο­σο­τι­κά τις 396 (το 2012) συ­γκρού­σεις κά­θε τύ­που και βαθ­μί­δας πα­γκο­σμίως.

Το ε­τή­σιο Βα­ρό­με­τρο Συ­γκρού­σεων που εκ­δί­δει το Ινστι­τού­το της Χαϊδελ­βέρ­γης α­πό το 1992, κα­τα­τάσ­σει τις σχέ­σεις Η­ΠΑ – Συ­ρίας α­πό το 2003 στις «μη βίαιες δια­μά­χες χα­μη­λής έ­ντα­σης», ό­πως αυ­τές με το Πα­κι­στάν (2003). Όμοια δια­βάθ­μι­ση ι­σχύει για την Κού­βα (1960), τη Βε­νε­ζουέ­λα (2001) και τη Βό­ρεια Κο­ρέα (1990) ε­ξαι­τίας «συ­στη­μι­κών και ι­δε­ο­λο­γι­κών δια­φο­ρών» και το Ιράν (1979) για το ζή­τη­μα των πυ­ρη­νι­κών ε­ξο­πλι­σμών. Η ί­δια πη­γή χα­ρα­κτη­ρί­ζει ε­πί­σης τις -ε­ντει­νό­με­νες- συ­γκρού­σεις των Η­ΠΑ με το Με­ξι­κό (2005) για την α­σφά­λεια των συ­νό­ρων, ως «βίαιη κρί­ση με­σαίας έ­ντα­σης».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Στέλιος Ελληνιάδης

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

του Βένιου τα καμώματα

Καιρός ήταν να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Μιας που έτσι κι αλλιώς γράφω, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν εδώ είτε δικά μου κείμενα είτε κείμενα που τράβηξαν την προσοχή μου. Καλως ήρθατε!

ΣΥΡΙΖΑ/EKM Χολαργού - Παπάγου

Μονόδρομοι υπάρχουν μόνο όταν ο καθένας πορεύεται μόνος του

AΡΧΕΙΟ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 2010- 8.5.2016

Επιμέλεια: Στρατής Μπουρνάζος - Συντακτική ομάδα: Μάνος Αυγερίδης, Μαρία Καλαντζοπούλου, Ιωάννα Μεϊτάνη, Στρατής Μπουρνάζος

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Αρέσει σε %d bloggers: