ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αναδημοσίευση από την Αυγή άρθρου της Τούλας Καλογερά*

Το κείμενο που μας κοινοποιήθηκε ως σχέδιο καταστατικού, απ’ ό,τι φαίνεται και από την εισαγωγή του σ. Ρινάλντι, είναι το υλικό της επιτροπής που υποβλήθηκε στην Κ.Ε., στο οποίο παρεμβάλλονται κάποιες προτάσεις-τροπολογίες, το οποίο όμως δεν συγκροτήθηκε σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο και παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, ειδικά σε θέματα θεσμοθέτησης των νέων, ανοικτών και διαφανών λειτουργιών που πρέπει να θεσμοθετήσει ο νέος φορέας της Αριστεράς, που φιλοδοξεί να εκφράσει έναν κόσμο που έχει απορρίψει το πολιτικό κατεστημένο και τους φορείς του.

Στο λίγο διάστημα (από 29-5-13) που μας κοινοποιήθηκε το σχέδιο καταστατικού και όσο μπόρεσα να το μελετήσω, έχω μερικές παρατηρήσεις και προτάσεις που θα ήθελα να μπουν και να συζητηθούν στον προσυνεδριακό διάλογο. Επειδή όμως δεν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα, μιας και η λήξη του 10ήμερου της κατάθεσης νέων προτάσεων συνέπεσε (!) με τη δημοσιοποίηση των κειμένων, σας γνωρίζω κάποιες μόνο προτάσεις μου που θεωρώ πιο βασικές.

Για τις «Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας» θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγράφουμε ολόκληρα κομμάτια της Διακήρυξης. Αυτό που χρειάζεται είναι να πούμε με λίγα λόγια σε ποιες αρχές στηρίζεται αυτό το καταστατικό. Και αυτές, για τον νέο ενιαίο πολιτικά και οργανωτικά ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι: Η δημοκρατική συλλογική λειτουργία, η ισοτιμία των μελών, η διαφάνεια, ο έλεγχος, ο πλουραλισμός, η συναίνεση, η αποκέντρωση λειτουργιών και εξουσιών, η ανανέωση οργάνων και στελεχών, η ενσωμάτωση αρχών και λειτουργιών άμεσης δημοκρατίας όπως η αυτοοργάνωση, η ανακλητότητα οργάνων και στελεχών, η διαβούλευση των οργανώσεων μελών για σοβαρά ζητήματα πολιτικής και τακτικής δράσης, τα εσωτερικά δημοψηφίσματα, η ανοικτή συμμετοχή φίλων ή και συνεργαζόμενων σε πολλές διαδικασίες, η θεσμική αντιγραφειοκρατική θωράκιση που θα αποκλείει τη δημιουργία και λειτουργία κομματικής γραφειοκρατίας και μηχανισμών που στην ουσία εμποδίζει καθιστώντας τες κενό γράμμα, τη λειτουργία όλων των άλλων αρχών. Έτσι μόνο μπορούμε να αποτελέσουμε πρότυπο της κοινωνίας για την οποία αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε, όπως σωστά τονίζεται στη Διακήρυξη, και να δίνουμε καθημερινά δείγματα γραφής πρώτα στο εσωτερικό μας, για το πώς εννοούμε την αλλαγή και ανασυγκρότηση όλων των λειτουργιών της κοινωνίας (παραγωγή, οικονομία, κατανάλωση, θεσμοί κ.λπ.).

Συγκεκριμένα:

Πρόταση 1 – «Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας»

α. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι κόμμα ενιαίο πολιτικά και οργανωτικά. Λειτουργεί ως κόμμα των μελών του, με κατοχυρωμένη την ισοτιμία τους, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων, τον έλεγχο των οργάνων και των στελεχών, αλλά και τις αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις.

β. Η οργάνωση, λειτουργία και δράση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στηρίζονται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση λειτουργιών και εξουσιών, την ανανέωση οργάνων και στελεχών.

γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι ενιαίος, αλλά και πλουραλιστικός, γι’ αυτό σέβεται και κατοχυρώνει και τη διαφορετική άποψη που θεωρεί πλούτο για το κόμμα. Αναγνωρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων-τάσεων, που πρέπει να αποσκοπούν σε προωθητικές συνθέσεις, όχι όμως κατ’ ανάγκη ως μόνιμα σχήματα ούτε με δική τους οργανωτική δομή και πειθαρχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις, αλλά τελικά σέβεται τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας και δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της.

δ. Ο νέος φορέας της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, ενσωματώνει αρχές και λειτουργίες άμεσης δημοκρατίας, όπως η αυτοοργάνωση, η ανακλητότητα οργάνων και στελεχών, η διαβούλευση των οργανώσεων μελών για σοβαρά ζητήματα πολιτικής και τακτικής δράσης, τα εσωτερικά δημοψηφίσματα, η ανοικτή συμμετοχή σε πολλές διαδικασίες φίλων ή και συνεργαζόμενων.

ε. Ο νέος φορέας της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, για πρώτη φορά προχωρά στη θεσμική αντιγραφειοκρατική του θωράκιση, που θα σπάει και θα αποκλείει την εμφάνιση φαινομένων κομματικής γραφειοκρατίας, μηχανισμών και παραγοντισμού (π.χ. ισόβια επαγγελματικά στελέχη, ισόβιοι βουλευτές, σχέσεις με κομματικές επιχειρήσεις, οικονομικά κ.λπ.), τα οποία στην ουσία εμποδίζουν (καθιστώντας τες κενό γράμμα) τη λειτουργία όλων των άλλων αρχών.

στ. Με τη θεσμοθέτηση και συγκεκριμενοποίηση στο καταστατικό αυτών των αρχών, αλλά περισσότερο με την τήρηση και την εφαρμογή τους στην πράξη, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, δίνοντας καθημερινά δείγματα γραφής, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο της κοινωνίας για την οποία αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε, όπως σωστά τονίζεται στη Διακήρυξη».

Εξειδίκευση των αρχών αυτών σε καταστατικές διατάξεις

«Α. Διατάξεις διασφάλισης δημοκρατίας – διαφάνειας»

1. Θητείες και ανανέωση στελεχών και οργάνων

Καθιερώνονται θητείες (2 πλήρεις θητείες ή το χρονικό διάστημα που τους αντιστοιχεί), με υποχρεωτική ισόποση παύση, για τα μέλη όλων των οργάνων του κόμματος (από τη Γραμμ. της Ο.Μ. μέχρι την Κ.Ε. και την Π.Γ και τον/την πρόεδρο). Για επιπλέον συνεχή θητεία οποιουδήποτε, απαιτείται έγκριση με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 του αρμόδιου οργάνου.

Η προσμέτρηση των θητειών σε όλες τις προαναφερόμενες αιρετές ή κατ’ επιλογή θέσεις αρχίζει:

* Για βουλευτές – ευρωβουλευτές, τους συνδικαλιστές ή αυτοδιοικητικούς, στελέχη που τοποθετούνται σε οργανισμούς, δημόσιους και λοιπούς φορείς ή θέσεις, από την εκλογή ή την τοποθέτησή τους ως εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

* Για τα μέλη των οργάνων, από την ενιαιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, δηλ. από το ιδρυτικό συνέδριο και μετά, συνδυαζόμενη και με ελάχιστο ποσοστό 30% ανανέωσής τους.

2. Ανακλητότητα στελεχών και οργάνων

Μετά από επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα τουλάχιστον του 1:20 των οργανώσεων ή του 10% των μελών αντίστοιχα, μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση και αντικατάσταση μέλους οργάνου ή και όλου του οργάνου. Αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα από τη Γραμμ. της Ο.Μ. μέχρι την Κ.Ε. και την Π.Γ.

Το θέμα της ανάκλησης του μέλους οργάνου συζητείται με την παρουσία του στο όργανο που συμμετέχει, εντός 5 το πολύ ημερών, στο οποίο καλούνται και οι γραμματείς των οργανώσεων ή εκπρόσωποι των μελών που έχουν καταθέσει το αίτημα. Σε περίπτωση μη επίλυσης, το θέμα παραπέμπεται στο σώμα που εξέλεξε το όργανο, το οποίο και αποφασίζει τελεσίδικα.

Για θέμα ανάκλησης όλου του οργάνου επιλαμβάνεται το ανώτερο όργανο, το οποίο, μετά τις απαραίτητες συνεργασίες, συζητεί εντός 15 το πολύ ημερών το θέμα, παρουσία όλων των μελών του οργάνου. Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν και οι γραμματείς των οργανώσεων ή εκπρόσωποι των μελών που έχουν καταθέσει το αίτημα. Σε περίπτωση μη επίλυσης, το θέμα παραπέμπεται στο σώμα που εξέλεξε το όργανο, το οποίο και αποφασίζει τελεσίδικα.

Για θέμα ανάκλησης της Π.Γ. αποφασίζει η Κ.Ε. και για την ανάκληση της Κ.Ε. συγκαλείται έκτακτο συνέδριο.

Ο πρόεδρος, ανεξάρτητα αν εκλέγεται από το Συνέδριο, και η Επ. Οικ. Ελέγχου ανακαλούνται από την Κ.Ε. με αυξημένη πλειοψηφία 3/4.

3. Δημοσιοποίηση και διαφάνεια συνεδριάσεων και αποφάσεων οργάνων

Τα όργανα κοινοποιούν γραπτά τις συνεδριάσεις και τα θέματά τους, καθώς και τις αποφάσεις τους σε όλες τις οργανώσεις αρμοδιότητάς τους και τα μέλη τους. Κάθε παράλειψη θεωρείται λόγος ανάκλησης και αντικατάστασης του οργάνου.

«Β. Διατάξεις για μέλη με επαγγελματική σχέση με το κόμμα»

1. Επαγγελματικά στελέχη

Θα υπάρξουν περιπτώσεις που κάποιοι σ/φοι ή σ/σες, μετά την εκλογή τους σε όργανο (κυρίως Κ.Ε., αλλά ίσως και σε Ν.Ε.), θα χρειάζεται να αφήσουν τη δουλειά τους, ώστε να έχουν τον χρόνο να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα καθήκοντά τους, στη διάρκεια της θητείας τους στο όργανο.

Τα απαραίτητα αυτά εκλεγμένα «επαγγελματικά» στελέχη θα ορίζονται σαφώς με απόφαση της Κ.Ε. με διαφανείς εσωκομματικά διαδικασίες και αυξημένη πλειοψηφία, για το διάστημα και μόνο της ή των θητειών τους.

Αυτοί οι σ/φοι και σ/σες κατά συνέπεια θα πληρώνονται από το κόμμα με συγκεκριμένο μισθό και ασφάλιση. Εννοείται ότι η επαγγελματοποίηση ενός στελέχους έχει ορισμένο χρόνο, που ισούται με τη συγκεκριμένη θητεία στο όργανο. Αυτό σημαίνει ότι η Κ.Ε. επανεξετάζει την επαγγελματοποίησή του ή μη σε επόμενη θητεία, η οποία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Αυτονόητο είναι ότι όταν ένα «επαγγελματικό» στέλεχος δεν επανεκλέγεται στο συγκεκριμένο όργανο, σταματά και η εργασιακή του σχέση και η αμοιβή του από το κόμμα.

2. Σύμβουλοι, συνεργάτες, υπάλληλοι, προμηθευτές

Οι απαραίτητοι σύμβουλοι, συνεργάτες ή και απλοί υπάλληλοι, που βοηθούν τα όργανα, τα στελέχη και τους αιρετούς, καθώς και οι προμηθευτές – επαγγελματίες που χρησιμοποιεί το κόμμα, επιλέγονται με απόφαση της Κ.Ε. και με διαφανείς εσωκομματικές διαδικασίες. Όλοι αυτοί (εφόσον είναι μέλη του κόμματος) δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (δηλαδή δεν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για κομματικά όργανα ούτε για αιρετές δημόσιες θέσεις) όσο διατηρούν αυτή τη σχέση με το κόμμα, ανεξαρτήτως αν είναι έμμισθοι – αμειβόμενοι από το κόμμα ή προέρχονται από μετάταξη από άλλο φορέα, από τον οποίο και μισθοδοτούνται.

Εννοείται ότι αν εκλεγμένο στέλεχος ή αιρετός ορισθεί σε θέση συμβούλου, συνεργάτη κ.λπ., αυτόματα εκπίπτει από την θέση του αιρετού, εκτός αν προσφέρει την υπηρεσία αυτή στο κόμμα χωρίς καμία αποζημίωση.

Ομοίως στελέχη που έχουν ορισθεί σε αμειβόμενες θέσεις με υπόδειξη ή και απλή συναίνεση του κόμματος, ως σύμβουλοι, διευθυντές, συνεργάτες, σε κρατικές-κυβερνητικές ή και σε θέσεις δημόσιων φορέων ή οργανισμών, ή στην Αυτοδιοίκηση κ.λπ. φορείς, δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι όσο διατηρούν αυτή τη θέση».

*Η Τούλα Καλογερά είναι μέλος της οργάνωσης Αγ. Παρασκευής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Στέλιος Ελληνιάδης

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

του Βένιου τα καμώματα

Καιρός ήταν να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Μιας που έτσι κι αλλιώς γράφω, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν εδώ είτε δικά μου κείμενα είτε κείμενα που τράβηξαν την προσοχή μου. Καλως ήρθατε!

ΣΥΡΙΖΑ/EKM Χολαργού - Παπάγου

Μονόδρομοι υπάρχουν μόνο όταν ο καθένας πορεύεται μόνος του

AΡΧΕΙΟ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 2010- 8.5.2016

Επιμέλεια: Στρατής Μπουρνάζος - Συντακτική ομάδα: Μάνος Αυγερίδης, Μαρία Καλαντζοπούλου, Ιωάννα Μεϊτάνη, Στρατής Μπουρνάζος

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Αρέσει σε %d bloggers: